Kunskapsgymnasiets hantering av covid-19

Kunskapsgymnasiet följer Folkhälsomyndighetens, Skolverkets, Arbetsmiljöverkets och de regionala smittskyddens rekommendationer för skolor om hantering av covid-19. Våra åtgärder uppdateras löpande utifrån nya beslut av myndigheterna samt hur situationen utvecklas.

Vår utgångspunkt är att eleverna ska ha rätt att vara i skolan så långt det är möjligt. Vi informerar elever, medarbetare och vårdnadshavare regelbundet om de riktlinjer, rekommendationer och allmänna råd som gäller i varje skolas region. Varje skola har vidtagit omfattande åtgärder för att minska trängsel och risken för smittspridning i skolan.

Beslut kan tas om fjärr/distansundervisning om alla andra åtgärder har vidtagits, men trängseln ändå bedöms vara för stor. Distansundervisning kan även ske om antalet frånvarande medarbetare är för stort för att skolan ska kunna ha öppet, eller på inrådan av Folkhälsomyndigheten alternativt det regionala smittskyddet.

Vi följer även det regionala smittskyddets instruktioner för smittspårning vid eventuella fall av bekräftad covid-19 med koppling till en skola.

Alla skolor följer Kunskapsgymnasiets interna riktlinjer för hantering av covid-19, som uppdateras löpande utifrån hur situationen i samhället utvecklas. Våra interna riktlinjer finns tillgänglig för samtliga medarbetare via vårt intranät, Kunskapsporten.

Om du vill få mer information om hur en viss skola har anpassat sin undervisning ber vi dig att kontakta skolans rektor. Vid frågor som gäller symtom, testning eller liknande ber vi dig kontakta 1177 Vårdguiden.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.