Rektorn har ordet februari -
Norrköping

Rektor David Råbesjö om händelser på skolan.

Februari 2023

Nu har vi startat en ny spännande termin som är fylld med allt från SM i juridik, temadagar till nationella prov och ny kunskap.

Summerar jag hösten så kan jag konstatera att år 1 har funnit sig tillrätta på gymnasiet och eleverna har kommit igång med studierna på ett fint sätt. År 2 har fortsatt att fördjupa sig inom de programspecifika kurserna och treorna har bland annat arbetat med sina individuella val och gymnasiearbetet.

När jag går runt på skolan så upplever jag att alla våra elever jobbar hårt med sina studier samtidigt som vi har en väldigt härlig stämning där det också finns tid för skratt och gemenskap. Ny termin, nya förutsättningar!

Föräldramöte
Under vecka 4 hade vi föräldramöte för årskurs 1 och 2. Syftet var att ni som vårdnadshavare skulle få en inblick i de olika valen till kommande läsår. Nedan hittar du länkar till de presentationerna som visades i samband med föräldramötet.

Valinformation årskurs 1

Valinformation årskurs 2

Närvaro och frånvaro
I rektorsbrevet i december informerade vi om att skolan kopplar på en ny tjänst från skola 24 som automatiskt skickar en rapport på total frånvaro under en månad. I samband med lanseringen ser vi nu att grundinställningen stod på 14 dagar, vi har nu korrigerat inställningarna och ändrat den till 30 dagar. För mer information om våra frånvarorutiner, läs gärna den information som tidigare skickats här nedan. Vid frågor, hör gärna av er till biträdande rektor Linda Blom.

Vi på Kunskapsgymnasiet Norrköping använder Skola24 vid rapportering av närvaro och alla lärare rapporterar in närvaro vid lektionens start.

Vi kan tydligt se att elevers närvaro i skolan är en förutsättning för goda studieresultat och dessutom en viktig faktor för elevernas välmående. Utifrån det arbetar vi aktivt med att vara extra uppmärksamma på de elever som av olika anledningar har mycket frånvaro. För att kunna stödja eleverna i att närvara i skolan behöver vi genom dialog med elev och vårdnadshavare ta reda på vad frånvaron beror på.

Efter första frånvarotillfället varje dag skickas en automatisk rapportering ut via mejl till alla vårdnadshavare för omyndiga elever. Rapporteringen skickas ut om det finns en avvikelse för dagen, vilket innebär att den skickas ut även om en elev har anmäld frånvaro. Får ni en avvikelserapportering där er ungdom har oanmäld frånvaro rekommenderar jag er att gå igenom den tillsammans för att prata om anledningen till frånvaron samt vikten av närvaro i skolan. Om ni vill se hur det ser ut för ert barn tidigare under dagen går det bra att logga in i Skola24.

Studiecoacherna följer upp elevernas frånvaro under studiecoachsamtalen som eleverna har varannan vecka och vid behov kopplas även elevhälsoteamet in.

Under hösten har vi uppmärksammat att elevernas frånvaro har ökat, både den anmälda och ogiltiga frånvaron. I vissa fall finns det orsaker till en längre frånvaro (vid exempelvis sjukdom) men den frånvaro vi ser har ökat är den där det inte finns några godkända orsaker till återkommande ströfrånvaro. Vi behöver därför förändra våra rutiner för att få eleverna att delta på alla lektioner. Från och med vecka 2 år 2023 kommer vi att pröva en funktion i Skola24 med automatiserade mejl som informerar om elevernas totala frånvaro under en månad.

Den förste i varje månad kommer ett mejl att skickas till vårdnadshavare för elever som är under 18 år samt till myndiga elever om frånvaron överstiger 20%. Det är alltså sammanlagd frånvaro, både anmäld och oanmäld. Om en elev har varit sjuk och frånvaroanmäld ett par dagar under en månad blir det snabbt en hög frånvaro, men frånvaron kan också gälla specifika lektioner i en enskild kurs. I sådana fall riskerar eleven att få svårt att klara just den kursen. Det är därför viktigt att ni tillsammans med er ungdom tittar på vad frånvaron gäller.

Följande står i mejlet, som alltså skickas automatiskt direkt från Skola24:

Ämnesrutan: Info om frånvaro över 20%, anmäld och oanmäld.

En viktig faktor för goda studieresultat är närvaro. Den senaste månadens sammanlagda frånvaro är över 20%. Elever uppmanas att löpande informera vid frånvaro. Tag kontakt med studiecoach gällande orsaken till din frånvaro.

För rätt till studiebidrag från CSN måste studier ske på heltid. Om orsaken till frånvaro ej går att anse som giltig har vi i uppdrag att rapportera det till CSN och då riskerar eleven att mista bidraget. Notera att det inte kommer föregås av en varning. Vi meddelar elev/vårdnadshavare i de fall så sker. Läs mer på CSN.se.

https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/ogiltig-franvaro-pa-gymnasiet---information-om-skolk.html

Det vi vill uppnå är alltså att både elever och vårdnadshavare får syn på sådan frånvaro som vi behöver följa upp. Webbadressen till CSN finns med som en upplysning om vilka regler som gäller för studiebidrag. Enligt CSN:s riktlinjer ska skolan rapportera in elever som har upprepad ogiltig frånvaro om sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad. Indraget studiebidrag kan leda till att hela hushållets ekonomi påverkas till exempel genom att redan utbetalt studiebidrag återkrävs eller att andra bidrag, såsom bostadsbidrag, dras in. Låt oss därför arbeta tillsammans för att ge våra ungdomar det stöd de behöver för att åren på Kunskapsgymnasiet ska bli riktigt bra och en minnesvärd tid.

ChatGPT och AI
Det har nog inte undgått någon att en ny typ av söktjänst på internet har lanserats - en AI-baserad chattjänst som ofta kallas ChatGPT. Den här nya tekniken har på ett sätt tagit skolsverige - egentligen hela skolvärlden - lite på sängen genom att den verkligen utmanar möjligheterna för oss lärare att veta vem som skapat den inlämningsuppgift som eleven lämnar in. I tjänsten ChatGPT kan man som användare ställa direkta frågor som man sedan i realtid får svar på i text. Den text man får är alltså inte hämtad från en annan källa utan innehållet är komponerat i stunden av AI-motorn bakom chatten. Det gör det svårt för lärare att jämföra med andra källor och därmed svårt att veta om det faktiskt är elevens kunskaper man tar del av eller om det kommer från chatten. För att göra det hela ännu mer komplext så är varje svar från chatten unikt så det går inte heller att uppmärksamma eventuellt fusk via urkund.

Detta är något som vi både på huvudmannanivå och lokalt på Kunskapsgymnasiet Norrköping är medvetna om och kommer att jobba med för att i respektive ämneslag ta fram planer för hur vi ska förhålla oss till olika examinationsformer i framtiden.

Vill man läsa mer om detta så kan man ta del av följande länkar:

Falk, J. (2023). AI och skolan - Hur du som lärare kan använda ChatGPT och undvika fyra typer av AI-fällor (version 1.3).

Lärarens rädsla: Att AI-boten förbjuds i skolan – Skolvärlden

Myndig elev
Som bekant blir ungdomarna myndiga vid 18 års ålder och detta medför en del förändringar. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär för dig som vårdnadshavare

I skollagen finns det en bestämmelse som innebär att rektor ska se till att elevens vårdnadshavare kontaktas samma dag som eleven utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten. Man talar här om informationsplikt till vårdnadshavarna. När ditt barn fyller 18 år så fortsätter du vara förälder men upphör i de flesta fall att vara vårdnadshavare. Då finns sekretesshinder för skolan att kontakta hemmet för att, utan elevens medgivande, lämna sådan information.

Sekretessen gäller oberoende av möjliga ekonomiska konsekvenser för familjen, då en myndig gymnasieelev är frånvarande så mycket att studiebidraget går förlorat. Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om en elev skolkar. Om eleven har inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, förlorar eleven det också. Även föräldrarnas bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Om en elev är myndig kan inte skolan på eget initiativ kontakta föräldrarna utan elevens samtycke. Uppgifter om frånvaro är dock som regel offentliga, varför föräldrarna till myndiga elever själva kan kontakta skolan för att få reda på frånvaron. Skolan kan då informera om frånvarons omfattning men får inte lämna ut uppgift om orsaken till frånvaron om inte eleven har gett sitt samtycke till det eller en sekretessprövning gjorts.

Många elever tycker ändå det är skönt att föräldrarna finns med på ett hörn och hjälper till med diverse saker, även fast de blivit myndiga i lagens ögon. För att kunna göra detta krävs att ett medgivande undertecknas (se nedan). Samtala gärna hemma om vad detta innebär för er del.

Elev som fyller 18 år kan ge medgivande där denne godkänner att förälder eller annan som eleven önskar, kan kontakta/bli kontaktad av skolan och där skolan kan lämna ut information om elevens studiesituation, studieresultat, frånvaro och hälsojournal.

Här hittar du en länk till medgivande

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startade Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas ut via mail till elever som går i årskurs 2 på Kunskapsgymnasiet. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsgymnasiet får den vartannat år. Samtliga elever på alla skolor i Sverige som går i tvåan på gymnasiet svarar på enkäten. Syftet är att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre.

Kunskapsgymnasiet genomför också egna enkäter för att kontinuerligt få en bild av hur eleverna trivs i skolan, hur de upplever skolarbetet och om de får det stöd de behöver. Alla resultat på enkäterna används sedan i vår Kvalitetsplan som lägger grunden för vårt utvecklingsarbete under kommande läsår.

Med vänlig hälsning,
David Råbesjö
Rektor Kunskapsgymnasiet Norrköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.