Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet december - Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

December 2019

Under de senaste veckorna har både lärare och elever arbetat intensivt med planering och genomförande av gymnasiemässa och öppna hus. Elever från olika år och program har varit med och berättat om skolan och besvarat många frågor.

Det är fantastiskt roligt att se så många engagerade och duktiga elever när de beskriver sin skola för elever som är på väg in i gymnasievalet. Elevernas insats är väldigt värdefull för vår skola och jag vilja rikta ett extra stort tack till alla som har varit med och hjälpt till.

Elevernas ansvar och delaktighet i utbildningen
Kapitel 2.3 i läroplanen för gymnasieskolan beskriver vikten av elevernas ansvar och inflytande. Ett av målen är att eleverna genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, visar respekt för och hänsyn mot skolans medarbetare och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Vi i personalen har upplevt att det i några klasser kan förekomma en hård ton mellan eleverna. Vi tar detta på allvar och studiecoacherna har arbetat aktivt med att prata både med klasserna och enskilda elever för att skapa förståelse för vikten av en god arbetsmiljö på skolan. Vi arbetar löpande med ett förebyggande arbete för att förhindra kränkande behandling. Planen mot diskriminering och kränkande behandling hittar du på skolans hemsida eller genom att klicka här.

Eleverna har besvarat en kortenkät gällande trygghet och trivsel som på skolnivå visar på att eleverna trivs bra och känner sig trygga på skolan. Vi tycker att det är viktigt att alla elever på skolan får göra sin röst hörd och delta i skolans arbetsmiljöarbete. På årskursnivå kommer studiecoacherna fördjupa sig i området studiero genom att ställa fördjupande frågor på det individuella coachingsamtalet. Jag har även tillsammans med skolans skyddsombud träffat elevskyddsombuden för att samverka kring skolans arbetsmiljö.

Skolans systematiska kvalitetsarbete
Skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att skolan ska följa upp verksamheten och analysera resultaten och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver även följas upp i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt och det är viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. En av förutsättningarna för ett vetenskapligt förhållningssätt är tillgång till experter. Vi har under många år arbetat aktivt med en formativ bedömningskultur för att stödja elevernas kunskapsutveckling. I januari kommer Christian Lundahl till skolan för att träffa alla lärare för fördjupade samtal om bedömning. Christian Lundahl är professor vid Örebro Universitet och har forskat mycket kring bedömning i skolan. Mer om betyg och betygssättning finns att läsa i Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning som du hittar.

Julavslutning
Den 20 december är elevernas sista dag för höstterminen och starttiderna är följande år 1 klockan 9.30, år 2 klockan 10.00 och år 3 klockan 10.30. Mer information gällande avslutningen kommer att skickas ut av skolans arbetslagsledare.

Prövningstillfälle
Den 8 januari finns det möjligheter för elever att skriva prövning i en kurs. Elever som vill skriva ska anmäla sig till prövningen senast den 9 december via sin studiecoach.

Vårterminens start
Den 9 januari 2020 välkomnar vi alla eleverna tillbaka till skolan enligt ordinarie schema. Vårens schema har en del ändringar och det är viktigt att alla elever går in i schemavisaren och kontrollerar sitt schema innan skolstart. Schemat kommer att publiceras någon dag efter skolavslutningen.

 

Bästa hälsningar,

Maria Szabo
Rektor Kunskapsgymnasiet Uppsala

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.