Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet september
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

September 2020

Hej,

Nu har det gått några veckor in på terminen och alla kurser har kommit igång ordentligt. Den 25 september har eleverna lovdag och får möjlighet att ta igen sig lite extra nu när hösten är på intågande. Eleverna har haft sina målsamtal tillsammans med sina studiecoacher. Målsamtalet är ett samtal där mål och strategier sätts i samtliga kurser. Målen skrivs in i Kunskapsgymnasiets egna dokumentationssystem, EDS.

Målen följs upp kontinuerligt under de individuella studiecoachsamtalen där studiecoach och elev stämmer av för att säkra att eleven ska nå sina mål. Detta sker på de individuella studiecoachsamtalen. Tre gånger per år följer Kunskapsgymnasiets lärare upp elevernas mål genom att göra avstämningar mot “nuläget”. Detta görs genom att lärarna gör en bedömning “om jag skulle sätta betyg idag, vilket betyg hade det då blivit”?

Detta ger lärarna en bild av om eleverna är på rätt väg och avstämningarna sker i oktober, februari och april. Avstämningarna i oktober och februari följs direkt upp på utvecklingssamtalet. Elevernas studiecoacher kommer att informera om och bjuda in till utvecklingssamtal lite senare in på terminen.

Studiero
Under de första veckorna av terminen har alla elever fått besvara en enkät om vad studiero innebär för dem. Resultatet kommer att följas upp både på gruppnivå och individnivå för att säkerställa att alla elever har möjlighet att känna att de får studiero i skolan. Vi har några klasser på skolan där många elever upplever att det har varit svårt att arbeta under lektionerna. Vi har samlat alla lärare till berörda klasser och pratat om hur vi kan arbeta med tydlighet och strategier i undervisningen. Jag har även pratat med eleverna om vikten av studiero och vilka konsekvenser som finns på gymnasiet om eleverna inte följer de ordningsregler som gäller i klassrummet. Information om arbetet har delgivits berörda vårdnadshavare både för klassen och samt vid behov följts upp på individnivå.

Kunskapsgymnasiet förväntningar
Som elev på Kunskapsgymnasiet kan man förvänta sig mycket från oss som jobbar här. Vårt jobb är att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att de ska kunna nå sina mål och lämna oss om tre år med fina minnen, ett examensbevis i handen och en lust till mer lärande och bildning. Vi kommer alltså alla att göra vårt bästa för att stötta dem i deras arbete med att nå sina mål.

Men, vi har också några viktiga förväntningar på våra elever, då vi vet att de som lever upp till dessa förväntningar lyckas bättre i skolan.

Vi förväntar oss att era ungdomar:

 • kommer till sina lektioner förberedda, med rätt material och i tid
 • respekterar studieron
 • har koll på och följer skolans ordningsregler
 • bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö för sig själv och sina klasskamrater
 • har övergripande koll på sin studiesituation

På Kunskapsgymnasiet förväntar vi oss att våra elever frågar om de är osäkra, tar ansvar för det de kan påverka och samarbetar kring det de behöver hjälp med.

Samarbete mellan hem och skola
Elevens möjligheter att klara skolan bra ökar när samarbetet mellan hem och skola fungerar väl. Några exempel på vad vi vill att du som vårdnadshavare ska göra är:

 • delta i de skolmöten du blir kallad till
 • ta del av information från skolan, till exempel veckobrev och rektorsbrev
 • anmäl om ditt barn är sjukt, enligt skolans rutiner
 • kontakta skolan om du har frågor eller är orolig över något som gäller ditt barn
 • ta del av skolans regler och hjälpa ditt barn att förstå och följa dem

Observera att för myndiga elever krävs ett samtycke för att skolan ska få möjlighet att fortsätta samarbeta med elevens vårdnadshavare.

Ansvar för att minska smittspridningen av Coronaviruset
Jag vill återigen påminna om vikten av att hålla i gällande restriktioner för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

 • Vi uppmanar och påminner om att hålla avstånd och om att tvätta händerna.
 • Vi kommer enbart att ta individuella porträttfoton och sammanställa till ett klassfoto
 • Vi genomför inga samlingar eller aktiviteter för mer än en klass i taget.
 • Om vi möter elever med symtom kommer vi genast be dem åka hem och informera vårdnadshavare för elever under 18 år.

I veckan kom Folkhälsomyndigheten ut med en ny rekommendation om att regionerna i högre utsträckning ska testa unga för covid-19 vid symtom för att de ska kunna komma tillbaka till skolan snabbare. Vi kommer att hantera detta genom att elever som har testat negativt för covid-19 och bara har lindriga förkylningssymtom får lov att komma till skolan. Skolan behöver inte se testresultatet men behöver få information från elevens vårdnadshavare / myndig elev om att testet är gjort, att det gav ett negativt resultat och att eleven endast har lindriga symtom innan hen kommer tillbaka. Det är mycket viktigt att vårdnadshavare / myndig elev är extra uppmärksam på om symtomen förvärras eller förändras. Om det sker behöver eleven stanna hemma och nytt test behöver genomföras. Om eleven får en ny infektion behöver ett nytt test genomföras.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor

Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Läsårstider 20 / 21

25 september

Studiedag

26 - 30 oktober

Höstlov

18 december

Julavslutning

11 januari

Terminsstart

19 februari

Hemstudiedag

22 - 26 februari

Sportlov

29 mars - 1 april

Påsklov

30 april

Lovdag

14 maj

Lovdag

4 juni

Student år 3 / lov år 1 + 2

10 juni

Sommaravslutning


Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.