Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet oktober
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Oktober 2020

Hej,

Sist jag skrev till er var i början av september. Om du inte har fått mina tidigare rektorsbrev finns läsårets tidigare brev på kunskapsgymnasiet.se/uppsala. Vi har nu kommit igång ordentligt med både undervisning, studiegruppsarbete och individuella studiecoachsamtal. I mitten av september deltog alla elever i en aktivitetsdag där år 1 besökte Aktivt Uteliv i Sunnerstagropen och utmanade varandra i Gropens mästare, år 2 hade blandade aktiviteter såsom frisbeegolf, brännboll och bäst i test. År 3 fokuserade helt på att arbeta med årets gymnasiearbete.

Vid höstlovet är det dags för lärarna att göra den första riktiga avstämningen kring hur alla elever ligger till i förhållande till sina mål. Under vecka 46 och 47 kommer alla elever att ha sina utvecklingssamtal. I år blir utvecklingssamtalen digitala och elevernas studiecoacher kommer att skicka ut mer information och inbjudningar inom kort. För elever under 18 år och för myndiga elever med samtycke bjuds även vårdnadshavarna in för att delta.

Närvarorapportering
Alla lärare rapporterar in närvaro i skola24 vid lektionens början. Klockan 17.00 varje dag skickas en automatisk rapportering ut via mejl till alla vårdnadshavare för omyndiga elever. Rapporteringen skickas ut om det finns en avvikelse för dagen, vilket innebär att den skickas ut även om en elev har anmäld frånvaro. Får ni en avvikelseraportering rekommenderar jag er att gå igenom den tillsammans med ert barn för att prata om anledningen till frånvaro samt vikten av närvaro i skolan. Om ni vill se hur det ser ut för ert barn tidigare under dagen går det bra att logga in i skola24. Studiecoacherna och elevhälsan följer kontinuerligt upp elevernas närvaro. Vi kan tydligt se att de elever som har en hög närvaro uppnår högre resultat i skolan. Vid varje terminsslut skrivs ett betygsdokument ut, även om kurserna vid julasvlutningen inte är avslutade. På betygsdokumentet framgår det även om det finns oanmäld frånvaro under terminen.

Sjukanmälan ska göras varje dag innan klockan 08:00 på telefonnummer 0515-86905.

I mitt kommande rektorsbrev för november kommer jag att beskriva mer om hur vi arbetar med att främja närvaron på skolan och vikten av samverkan mellan skola och hemmet.

Studieforum
Förutom ordinarie undervisningspass finns även studieforum 2 - 3 timmar inbyggda i schemat varje vecka. Genom studieforumen kan vi anpassa schemat bättre efter varje elevs behov och förutsättningar. Studieforumstiden är inte obligatorisk för elever som under ordinarie lektionstid visar på kunskaper för minst betyget E. Då kan eleverna välja att gå till på studieforum för att få hjälp av en lärare, för att utmanas mer och nå längre i sin kunskapsutveckling.

Studieforumstiden blir obligatorisk för elever om studiecoachen har kallat eleven. Med obligatorisk menas att den ingår i den närvarorapportering som gäller för elevens lektioner i skola24. Kallelsen skickas ut via mejl till elever samt till vårdnadshavare för omyndiga elever. Om en kallelse har skickats ut är det av största vikt att eleven går på studieforum för att få mer stöd kring sina studier i kallad kurs. Anledningar till kallelsen kan vara hög frånvaro eller att läraren ser att eleven behöver mer stöd för att nå godkänt betyg i kursen. Vid vidare funderingar kring studieforum ska elevens studiecoach kontaktas.

Lovskola
Under elevernas höstlov vecka 44 anordnar vi lovskola under halvdagar måndag - onsdag. Vi kommer att erbjuda 20 platser per dag. Ämneslärarna och studiecoacherna samverkar kring vilka elever som de ser behöver mer stöd i en eller flera kurser. Eleverna kommer att bli informerade på studiecoachsamtal samt via mejl där en kopia även skickas till vårdnadshavare för omyndiga elever. Om vi därefter har platser kvar kommer vi att öppna upp för anmälan för intresserade elever. Detta kommer att ske under vecka 43.

Elevinflytande
I skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. Det innebär att eleverna ska få möjlighet att ta initiativ till frågor som behandlas inom utbildningen. Alla studiecoacher och ämneslärare arbetar aktivt med att skapa förståelse hos eleverna för vad elevinflytande innebär och att vi på skolan tycker att det är viktigt att eleverna får göra sin röst hörd. Delaktighet för eleverna handlar om ansvarstagande för sin utbildning, för arbetsmiljön och lärmiljön runt omkring dem, att lära sig ta ett personligt ansvar för sina studier samt att få pröva olika arbetssätt och vara delaktiga genom att utvärdera undervisningen. Under våren har vi en stor elevenkät där vi tydligt ser vad eleverna hos oss tycker har fungerat bra. Resultatet från enkäten bearbetas därefter i alla klasser.

På organisationsnivå har jag och skolans skyddsombud Edvin Montas kontinuerliga träffar med elevskyddsombuden. Nu i början av läsåret får de utbildning i vad uppdraget innebär samt att vi samlar in information, tips och ideér om vad eleverna tycker fungerar bra på skolan och vad vi borde utveckla mer.

Vi har även en elevkår på skolan. Elevkåren drivs av elever för elever och är fristående från skolledningen. Jag och elevkåren har ett fantastiskt fint samarbete där vi tillsammans försöker organisera så att elevkåren kan anordna roliga aktiviteter för alla elever på skolan.

Bästa hälsningar,
Maria Szabo
Rektor
Följ oss gärna på
Instagram @kguppsala
Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Viktiga läsårstider 20 / 21

23 oktober

Hemstudiedag

26 - 30 oktober

Höstlov

18 december

Julavslutning

11 januari

Terminsstart

19 februari

Hemstudiedag

22 - 26 februari

Sportlov

29 mars - 1 april

Påsklov

30 april

Lovdag

14 maj

Lovdag

4 juni

Student år 3 / hemstudiedag år 1 & 2

10 juni

Sommaravslutning år 1 & 2


Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.