Maria Szabo, rektor, Kunskapsgymnasiet Uppsala

Rektorn har ordet november
- Uppsala

Rektor Maria Szabo om händelser på skolan.

Rektorsbrev november

Hej,

Som rektor är det fantastiskt roligt att se elever som engagerar sig i skolan. Jag vill rikta ett stort tack till skolans elevkår som anordnade en Halloween vecka på skolan med temaklädsel, aktiviteter och utsmyckning av skolan som gav en riktig Halloween-känsla.


Utvecklingsarbete
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Trygghet & trivsel
Under veckorna innan höstlovet besvarade eleverna en enkät om hur de trivs på skolan och om de känner sig trygga. Lärarna har arbetat mycket med eleverna om hur de vill att deras arbetsmiljö på skolan ska vara och det är glädjande att se att eleverna trivs bra och känner sig trygga på skolan. Området är en viktig framgångsfaktor för att eleverna ska må bra och lyckas med sina studier. Under höstlovet har alla medarbetare arbetat med att analysera resultatet på en djupare nivå samt utvärdera skolans aktiviteter i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Efter höstlovet kommer även skolans elevskyddsombud och elevråd att få diskutera resultatet och komma med tankar och idéér kring hur vi kan arbeta vidare.

Lärarna kommer även fortsätta att involvera eleverna i det löpande arbetet genom samtal i studiegrupp, individuella samtal och ta tillvara på önskemål för exempelvis utlåning av spel eller vilket mellanmål som ska finnas att köpa i cafeterian.

Elevdelaktighet i utveckling av undervisning
Under vårterminen besvarar alla elever en elevenkät som berör skolans alla delar, bland annat hur de ser på undervisningen. I år kommer jag och skolans biträdande rektor Carl-Henrik Elenström redan nu under höstterminen att samla mindre grupper av elever för att göra djupintervjuer kring hur de upplever undervisningen och vad vi som skola behöver utveckla vidare.

Covid - 19 ändrade rekommendationer
Från och med den 1 november har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer för personer med symtom. En förändring är formuleringen kring symtom, nu används begreppet “symtom som kan vara tecken på luftvägsinfektion”. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. En annan skillnad är att det finns olika rekommendationer beroende på om man är fullt vaccinerad eller inte eller om man haft covid-19 de senaste 6 månaderna.

Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Bästa hälsningar,

Maria Szabo

Rektor


Kontaktuppgifter

tel: 073 - 317 34 18

e-post: maria.szabo@kunskapsskolan.se


Följ oss gärna på

Instagram @kguppsala

Facebook @kunskapsgymnasietuppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.