Rektorn har ordet oktober
- Uppsala

Rektor Nadia Hjälmgren om händelser på skolan.

Oktober 2022

Hej,

Nu har det gått snart två månader in på terminen och alla kurser har kommit igång ordentligt.

Som ny rektor är det fantastiskt att få lära känna våra kära elever och vara med på deras resa på vårt gymnasium. Jag kan inte tänka mig en bättre förmån än att få vara med era underbara ungdomar.

Skolans värdegrundsarbete
Vi har under september arbetat med värdegrunds årshjulet och månadens tema Respekt.

Våra lärare och elever har tillsammans arbetat med att sätta ord på vad respekt betyder och vad det innebär för oss i vår skolvardag. Arbetet med värdegrunds årshjulet handlar om att skapa ett demokratisk skolmiljö där alla känner sig trygga och sedda. Både lärare och elever har visat engagemang och intresse att arbeta vidare med värdegrunds årshjulet.

Jag och vår biträdande rektor Carl-Henrik Elenström har också haft läsårets första möte med skolans elevråd. Elevrådsrepresentanter lyfte upp synpunkter och önskemål samt förslag från sina grupper. Vi har haft givande diskussioner kring hur undervisningen fungerar i olika kurser och vilka faktorer som är betydelsefulla för att eleverna ska trivas och ha en tryggare och trevligare skolvardag. Under oktober kommer jag och skolans skyddsombud Edvin Montas träffa skolans elevskyddsombud för att kunna diskutera och utveckla skolans arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala.

För oss är det viktigt att eleverna känner sig delaktiga i skolans utveckling för att vi på bästa sätt ska kunna anpassa alla delar efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Studiecoachning
Eleverna har tillsammans med sina studiecoacher diskuterat skolans ordningsregler samt varför de är viktiga att förhålla sig till så att alla på skolan får en trevlig arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med att eleverna ska känna sig delaktiga i skolans arbete både gällande arbetsmiljö och undervisning.

Elevernas studiecoacher har haft kontinuerligt samtal med sina elever sedan skolstarten i augusti. Under studiecoachsamtalen pratar eleverna med sin studiecoach om hur de kan arbeta med den egna planeringen för att på så vis vara i fas med sitt skolarbete. Samtal om studieteknik och studieplanering som passar eleven bidrar till en bättre måluppfyllelse.

Utvecklingssamtal
Vid höstlovet är det dags för lärarna att göra den första riktiga avstämningen kring hur alla elever ligger till i förhållande till sina mål. Under vecka 46 och 47 kommer alla elever att ha sina utvecklingssamtal. Elevernas studiecoacher kommer att skicka ut mer information och inbjudningar inom kort. För elever under 18 år och för myndiga elever med samtycke bjuds även vårdnadshavarna in för att delta.

Lovskola vecka 44
Måndag, tisdag och onsdag vecka 44 erbjuder vi lovskola till de eleverna som lärarna upplever att behöver mer stöd. Eleverna kommer att få mer detaljerad information från sina studiecoacher. Här vill jag uppmana de elever som blir erbjudna att ta tillvara på möjligheten och komma till skolan och arbeta trots att det är lov.

Kunskapsgymnasiets förväntningar
Som elev på Kunskapsgymnasiet kan man förvänta sig mycket från oss som jobbar här. Vårt jobb är att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att de ska kunna nå sina mål och lämna oss om tre år med fina minnen, ett examensbevis i handen och en lust till mer lärande och bildning. Vi kommer alltså alla att göra vårt bästa för att stötta dem i deras arbete med att nå sina mål.

Men, vi har också några viktiga förväntningar på våra elever, då vi vet att de som lever upp till dessa förväntningar lyckas bättre i skolan.

Vi förväntar oss att era ungdomar:

  • kommer till sina lektioner förberedda, med rätt material och i tid
  • respekterar studieron
  • har koll på och följer skolans ordningsregler
  • bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö för sig själv och sina klasskamrater
  • har övergripande koll på sin studiesituation

På Kunskapsgymnasiet förväntar vi oss att våra elever frågar om de är osäkra, tar ansvar för det de kan påverka och samarbetar kring det de behöver hjälp med.

Samarbete mellan hem och skola
Elevens möjligheter att klara skolan bra ökar när samarbetet mellan hem och skola fungerar väl. Några exempel på vad vi vill att du som vårdnadshavare ska göra är:

  • delta i de skolmöten du blir kallad till
  • ta del av information från skolan, till exempel veckobrev och rektorsbrev
  • anmäl om ditt barn är sjukt, enligt skolans rutiner
  • kontakta skolan om du har frågor eller är orolig över något som gäller ditt barn
  • ta del av skolans regler och hjälpa ditt barn att förstå och följa dem

Observera att för myndiga elever krävs ett samtycke för att skolan ska få möjlighet att fortsätta samarbeta med elevens vårdnadshavare.

Närvarorapportering
Alla lärare rapporterar in närvaro i skola24 vid lektionens början. Klockan 17.00 varje dag skickas en automatisk rapportering ut via mejl till alla vårdnadshavare för omyndiga elever. Rapporteringen skickas ut om det finns en avvikelse för dagen, vilket innebär att den skickas ut även om en elev har anmäld frånvaro. Får ni en avvikelserapportering rekommenderar jag er att gå igenom den tillsammans med ert barn för att prata om anledningen till frånvaro samt vikten av närvaro i skolan. Om ni vill se hur det ser ut för ert barn tidigare under dagen går det bra att logga in i skola24. Studiecoacherna och elevhälsan följer kontinuerligt upp elevernas närvaro. Vi kan tydligt se att de elever som har en hög närvaro uppnår högre resultat i skolan. Vid varje terminsslut skrivs ett betygsdokument ut, även om kurserna vid julasvlutningen inte är avslutade. På betygsdokumentet framgår det även om det finns oanmäld frånvaro under terminen.

Sjukanmälan ska göras varje dag innan klockan 08.00 på telefonnummer 0515-86905.

Bästa hälsningar,
Nadia Hjälmgren
Rektor
Kontaktuppgifter
Tel: 073 - 503 55 64
nadia.hjalmgren@kunskapsgymnasiet.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.