MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Stina Jonsson, Rektor

Läs mer

Vi är glada för att vi ser att antalet elever som sökt till vår skola inför höstterminen ökat. Vi ser dock en minskning på språkintroduktionen, så där väljer vi att inte ta in några nya elever. Vi kommer att fortsätta att satsa på våra vanliga program.

Vi är inne i en förnyelseprocess. Vi arbetar med att utveckla skolan vilket vi även gjort tidigare, men nu i lite snabbare takt. Vi vill vara den bästa skolan för alla våra elever. Vi håller för fullt på att jobba på ett bra elevschema med minimalt med “gråtid” för eleverna. Vi har kommit en bit på väg och det ser mycket bra ut så här långt.

Nationella prov
Vår skola är en av 100 skolor som Skolverket valt ut att ingå i en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten inleds under hösten 2018 och kommer att pågå i tre år. Det känns roligt att vi får vara med i utprovningen. Det känns också mycket välkommet med tanke på de läckor som varit senaste åren gällande provfrågor och bedömningsanvisningar. Vi ska bidra så mycket vi kan med vår input för att det ska byggas upp ett bra och säkert system för att utföra proven.

Naturprogrammet - Åbo Akademi
Våra naturelever i åk 3 hade i vår förmånen att åka en vecka till Åbo Akademi där de genomförde den laborativa delen av gymnasiearbetet. Under arbetet fick de handledning av forskare och experter på Åbo Akademi. Självklart så ingick en del trivselaktiviteter under veckan och elever från andra Kunskapsgymnasier var också där. Samma resa kommer att ske för eleverna i åk 3 på naturprogrammet nästa läsår.

Ekonomiprogrammet - Business buddies
Traditionsenligt så har våra “Business buddies” på ekonomiprogrammet i åk 3 varit på utbyte i England. Business buddies deltar också i utbyten internt inom Sverige och har även varit i Norrköping och Stockholm. Detta projekt fortsätter även nästa läsår.

Indien - samhällsprogrammet
På samhällsprogrammet så har vi utbytet med Indien. I år åkte en elev i åk 3 tillsammans med elever från våra andra Kunskapsgymnasier till Indien. Utbytet fortsätter även nästa läsår så två elever från samhällsprogrammet kommer att få möjligheten att åka.

Betygsuppföljning
Vi har i år implementerat ett nytt system för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling under läsåret. Anledningen till detta är att vi vill kunna sätta in stöd i god tid vid behov samt att även ge eleverna avstämning vid flera tillfällen under läsåret gällande progressionen i lärandet. Vi använder också underlagen som vi kan ta fram för hela skolan för att utveckla undervisningen. Veckan efter avstämningen genomförts så har den personliga handledaren återkopplat aktuellt läge till sina elever.

Kunskapsporten och digital loggbok
Som jag skrev om i höstas så har Kunskapsporten uppdaterats med nytt utseende och nya funktioner. Alla elever på har fått en ny startsida där innehållet har flyttats om. Kopplat till den finns den digitala loggboken. Loggboken består av främst två delar, schema och veckoplanerare.

Veckoplaneraren är byggd så att det som finns i den fysiska loggboken nu finns digitalt. Det betyder att man kan skriva in lär- och arbetsmål på veckobasis. I rutorna under målen/uppgifterna finns utrymme för strategier och utvärdering. All data sparas, och genom att ”bläddra” med pilarna kan man gå fram och tillbaka i veckorna.

Den digital loggboken länkar till Kunskapsporten, så när eleverna gör sin planering i höst så kommer de att kunna plocka in sina arbetsuppgifter direkt därifrån. Alla kurser ska publicera på Kunskapsporten och inte via Google classroom som i år. På den nya startsidan finns det också länkar som kan vara bra att ha som tex till matsedel, elevhandbok. Till hösten kommer också skrivningsschemat att publiceras där.

Skrivningsschema
Vi har under året arbetat för en jämn arbetsbelastning för eleverna. Vi hade elevskyddsombud samt elevkår med när vi gick igenom vårens skrivningsschema. Tyvärr så ser vi att det fortfarande inträffar krockar ibland och hamnar för många inlämningar och prov vissa veckor. Det är högt tempo i kurserna, så periodvis är det mycket arbete att göra, men vi kommer ända att fortsätta att sträva efter att bli bättre på att lägga bra planeringar för detta. Eleverna kommer att bjudas in i arbetet även nästa läsår. Vi håller på med en ny struktur för planeringen, den kommer vi att tillämpa från hösten, vi hoppas att den ska bidra till att vi kan göra det bättre.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för oss då vi behandlar personuppgifter och lagen stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi har under två års tid arbetat och förberett oss för se till att vi ska följa den. Vi har bl a gått igenom vilka personuppgifter vi hanterar samt hur vi lagrar dessa. All behandling av personuppgifter måste ha laglig grund. Det kommer också att påverka vilken information vi exempelvis kommer att kunna skicka via mejl. Vi kommer att återkomma med mer information.

Viktiga datum

  • Studenten 5 juni: utspring kl. 13:00 på baksidan, åk 1-2 lediga
  • Skolavslutning åk 1-2 8 juni
  • Skolstart 20 augusti

Med hopp om en fin Valborg!

Bästa hälsningar,

Stina Jonsson
Rektor

Nu har vi snart gjort hälften av höstterminen. Ett lov med välförtjänt vila närmar sig för alla. Det har varit hårt arbete, prov och inlämningar. Lärarna har precis avslutat en avstämning av elevernas aktuella läge just nu i alla kurser de läser. Denna avstämning kommer att återkopplas till elever på PH-samtal eller utvecklingssamtal.

Det har varit en del frågor och kommentarer kring årets schema. Vi hade i fjol ett schema med upplevd mindre “gråtid”. Då vi har många kurser igång så kan det ibland vara så att en enda elev kan begränsa möjligheten att lägga ett pass på en annan position, då uppstår tyvärr den grå tiden för andra elever. Vi håller på med en översyn för att se om vi kan göra några förändringar kring detta.

Utvecklingssamtal
Efter höstlovet så är det dags för utvecklingssamtal. Alla elever under 18 år och elever över 18 år som har lämnat samtycke får också en inbjudan till vårdnadshavare. På samtalet kommer en uppföljning att ske av elevens tidigare uppsatta mål i förhållande till den prestation eleven hittills visat i respektive kurs. Uppföljningen blir för en del en väckarklocka och för andra en bekräftelse att man är på rätt väg. Tanken med uppföljningen är att om en elev inte är i fas med sin målsättning så ska lämpliga åtgärder föreslås och vidtas. Ibland kan det också vara så att ett mål kan behöva justeras.

Framtidsförmågor
Vi har under hösten påbörjat det projekt kring framtidsförmågor som jag skrev om i våras. Vi har arbetat på bl.a. basgruppssamlingar med olika aktiviteter för att synliggöra framtidsförmågornas innebörd. Eleverna kommer med sin personliga handledare att sätta upp mål för vilken/vilka framtidsförmågor som är viktigast för dem att utveckla just nu. Arbetet med framtidsförmågorna handlar om att skapa förutsättningar för alla elever att utveckla förmågor som vi tror är viktiga för att leva ett gott liv i framtiden.

Framtidsförmågorna är något vi vill ska genomsyra hela skoldagen: från basgruppssamling, till undervisning, till ph-samtal. De ska vara ett naturligt inslag i våra elevers skolvardag. Vi är precis i startfasen. Våra framtidsförmågor är: Lära att lära, Samarbeta, Agera globalt, Visa handlingskraft, Vara innovativ, Leva digitalt.

Kunskapsporten och digital loggbok
Kunskapsporten har uppdaterats med nytt utseende och nya funktioner. Alla elever på gymnasiet har fått en ny startsida där innehållet har flyttats om. Kopplat till den finns den digitala loggboken som vi väntat på länge! Äntligen! Loggboken består av främst två delar, schema och veckoplanerare.

Veckoplaneraren är byggd så att det som finns i den fysiska loggboken också finns digitalt. Det betyder att man kan skriva in lär- och arbetsmål på veckobasis. I rutorna under målen/uppgifterna finns utrymme för strategier och utvärdering. All data sparas, och genom att ”bläddra” med pilarna kan man gå fram och tillbaka i veckorna.

 

Det finns en stark koppling mellan Kunskapsporten och loggboken. Vi kommer under hösten att förbereda oss för att flytta över kursmaterial till Kunskapsporten för att eleverna ska kunna arbeta fullt ut med den digitala loggboken from januari. Det finns många finesser, bla att eleven genom att ”kryssa” för de uppgifter man ska jobba med så hamnar dessa direkt i veckoplaneraren. Vi tror att detta kommer att bli ett väldigt bra hjälpmedel för eleverna i skolarbetet.

Studiedag 28/9
Vi hade en mycket inspirerande och lärorik studiedag den 28 september under ledning av Per Måhl. Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare och skrivit artiklar och böcker kring bedömning och betygssättning. Vi har ett prioriterat område i vår Kvalitetsplan för året att bli ännu bättre på att tydliggöra kunskapskraven för eleverna. Vi tror att det är mycket viktigt för eleverna i arbetet att veta var de är på väg. Det måste vara tydligt vad de ska kunna då de arbetat klart med ett arbetsområde. Vi fick mycket bra input i vårt arbete den här dagen. Under dagen deltog också lärarna från vår gymnasieskola i Västerås. Det blev ett bra utbyte mellan lärarna kring just dessa frågor.

Digital kompetens
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för gymnasieutbildningen. De nya skrivningarna ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Skolverkets vision år 2022 för den obligatoriska skolan är att alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Man vill också att skolväsendet ska präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018. Vi håller på och förbereder oss inför detta och kommer att ha kompetensutveckling för berörda lärare. Vi kopplar även detta till vårt projekt om framtidsförmågor som eleverna och lärarna arbetar med just nu. En av våra framtidsförmågor handlar just om “Att leva digitalt”.

Julavslutning
Vi kommer att ha avslutning den 20 december direkt i anslutning till skoldagens slut. Vi har ordinarie undervisning fram till kl. 15:00, sedan avslutar vi basgrupps- och årskursvis kl 15:00-16:00. Därefter är det jullov.

Jag önskar alla ett härligt lov!

Med vänlig hälsning,
Stina Jonsson
Rektor

Rektorsbrev oktober


Vi känner oss mycket glada över alla trevliga nya elever som börjat i åk 1 och det är härligt att ha tillbaka alla tvåor och treor till skolan. Vi upplever att vi haft en bra start på terminen och arbetar för fullt med att göra skoldagen så stimulerande som möjligt för eleven. Vi har haft en del inkörsproblem med schema, sena datorer mm. Men nu känns det som att det fungerar bra.

Målsamtal
Vi är mitt i målsamtalen. Det innebär att alla elever tillsammans med sin personliga handledare sätter upp mål för alla kurser under läsåret. Forskning visar att elever som har specifika mål, som är möjliga att nå men ändå erbjuder en viss utmaning och incitament för att arbeta vidare, är mer motiverade. Med tydliga mål så vet eleven när den har lyckats och de ger en konkret bild av vart den ska.

Vid målsättning och målarbete så är det en avgörande motiverande faktor att målet faktiskt är en utmaning. Utmaningen i målet är viktig för motivation, progression och lärande. Det ska finnas en balans mellan utmanande och rimliga mål. Det är också viktigt att ge tydlig återkoppling på förmåga kopplat till de uppsatta målen. De uppsatta målen följs upp och ges återkoppling på under utvecklingssamtalen som kommer att ske veckorna efter höstlovet. Till elever under 18 år kallas också vårdnadshavare, samt vårdnadshavare till elev som fyllt 18 år och lämnat samtycke.18 år.

CSN
Vi vill påminna om vikten av närvaro i skolan för att få behålla sitt studiebidrag från CSN. Vi har månatliga uppföljningar av närvaron och följer CSN:s direktiv kring vilken frånvaro som är acceptabel för att få behålla sitt bidrag.

Självklart kan det finnas giltiga skäl till att någon gång behöva frånvara från skolan men då måste frånvaron vara anmäld. Vi vet att elever med hög närvaro i skolan lyckas allra bäst med sina studier. Om eleven har för hög frånvaro vid avläsningen så kommer eleven först att tilldelas en varning. För elev under 18 år eller med samtycke så kommer också ett mejl att skickas hem. Om den höga frånvaron fortsätter så kommer bidraget från CSN att dras in. Ibland kan hög frånvaro vara en signal på att något inte är som det ska. Elevhälsan arbetar med uppföljningen av närvaron för att stödja elever till ökad skolnärvaro vid behov.

Medarbetarförändringar
Vi har klart med en nya lärare i psykologi, Julia Lidström. Julia har arbetat hos oss tidigare och är väl insatt i hur skolan fungerar. Hon kommer att finnas på skolan resten av läsåret. Sofia Sundberg är sjukskriven. Vi har en ersättare för henne som börjar på måndag,ersättaren kommer att ansvara för kurserna svenska 2 och 3 resten av terminen. När det gäller franskan så arbetar vi för fullt med att få till en bra lösning.

Kunskapsgymnasiet.se
På vår hemsida finner ni “Elevhandboken”. Där finns information om skolan som är viktig att känna till. Där finns också ett häfte med information om elevhälsans arbete inklusive kontaktuppgifter. Båda dessa häften finner ni under rubriken “för elever”.

Kalendarium
28-29/9 Studiedag, elever lediga
v. 44 Höstlov

Jag ser fram emot ett gott samarbete under året, tveka inte att höra av dig om du​ ​har​ ​frågor​ ​eller​ ​synpunkter!

Stina Jonsson
Rektor
stina.jonsson@kunskapsskolan.se

Rektorsbrev maj


Vårterminens slut närmar sig med stormsteg. Det har varit en kall vår, trist på ett sätt, men bra på ett annat. Vackra vårar brukar locka eleverna till annat än skolarbete, så jag tänker att vädret hjälper dem att hålla andan uppe och arbeta lite mer än vanligt i maj. Det tror jag är bra för det kunskapskapital de får med sig vidare antingen till nästa läsår hos oss eller vidare i livet.

Förmågoprojekt
Kunskapsgymnasiet har sedan 2000 bedrivit skola och undervisning med eleven i centrum. För oss har utgångspunkten varit att alla elever är olika, har olika mål, lär sig i olika takt och kan lära på olika sätt. Våra elever utvecklar de kunskaper och förmågor som anbefalls av skolans styrdokument, och utöver detta utvecklar eleverna även andra förmågor, som att ta eget ansvar och att prioritera och planera. Det är ett resultat av vårt sätt att bedriva skola.

Vi vill säkerställa att vi även fortsättningsvis hjälper elever att utveckla sådana förmågor som behövs för att leva ett gott liv i framtiden. Därför har vi studerat vad olika utredningar, forskare och framtidsspanare har att säga om detta. Vi har även genomfört intervjuer och seminarier med olika spännande aktörer för att nå ännu längre i vår analys. Genom att renodla och definiera förmågorna har vi slutligen sammanställt våra fynd och identifierat sex förmågor som är centrala.

Det är dessa sex förmågor som vi kallar för våra framtidsförmågor.
- Lära att lära
- Samarbeta
- Agera globalt
- Visa handlingskraft
- Vara innovativ
- Leva digitalt

Vi kommer att introducera våra elever kring arbetet med dessa förmågor nu i vår sedan kommer vi att arbeta vidare med dem under nästa läsår.

Enkäterna
Vi riktar ett stort tack till alla elever som tog sig tid att besvara våra enkäter. Resultaten är klara och vi kan konstatera att vi ser fortsatt hög nöjdhet i elevenkäten. Våra resultat som presenteras här innefattar de elever som svarat 4 eller 5 på en femgradig skala.

Vi har i år haft fokus för lärarna på att utveckla studiefokus i workshop. Vi vill skifta fokus kring vad studiero innebär. Det kan vara helt tyst, men det behöver inte betyda att elever arbetar. Därför pratar vi hellre om studiefokus. I enkäten frågas dock bara om studiero och där har elevernas nöjdhet ökat med 12-%enheter till 68%, det känner vi oss mycket glada för. På samma sätt har elevernas nöjdhet med att det är

enkelt att få hjälp av en lärare ökat (+12%) till 68%. Vi kommer att fortsätta detta utvecklingsarbete även nästa läsår för att sträva mot ännu högre nöjdhet kring dessa frågor som vi tycker är viktiga. Vi ser också en ökning i nöjdheten kring det personliga handledarsamtalet. Man får veta hur det går i studierna (+6%), man pratar studiestrategier i större utsträckning än i fjol (+6%). Vi ser också att upplevelsen med hur bra lärarna är på att förklara ökar med (+7%) till 75%. Ingår i Kunskapsskolan i Sverige AB Kunskapsgymnasiet Uppsala Dag Hammarskjölds väg 21 752 37 Uppsala Vi arbetar hela tiden för att utvecklas och förbättra oss i allt vi gör och vi är glada att det upplevs ge resultat. Enkäterna innehåller väldigt många frågor. Jag och medarbetarna på skolan har påbörjat vår analys av resultaten. Analysen ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i höstens rektorsbrev och berättar mer om hur vi tänker arbeta med våra förbättringsområden.

Nationella prov
Det nationella provet är framför allt ett stöd för läraren, så att betygssättningen ska bli likvärdig över hela landet. Det står inte i några lagar eller regler hur stor betydelse provets resultat har för betyget. Läraren ska sätta betyg utifrån all tillgänglig information om elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. Provresultatet utgör en viktig del av den informationen men är inte det enda underlaget för betygssättningen. Om undervisningen som eleverna har fått före provet tagit upp andra saker än det som provet tar upp är det förstås viktigt att detta tas i beaktande vid betygssättningen.

Läsårstider 17/18
21/8 Skolstart åk 1 kl. 9:30, åk 2-3 kl. 10
28-29/9 Studiedag
v. 44 Höstlov
21/12 Julavslutning
9/1 Skolstart
v. 8 Sportlov
v. 14 Påsklov 30/4,
11/5 Lov
12/6 Sommaravslutning

Studenten
Alla som vill är välkomna till Studentutspringet på skolan den 2 juni. Utspringet sker på baksidan av skolan mot basketplanen kl. 13:00. Elever i åk 1-2 är lediga hela dagen. Sommaravslutning åk 1-2 Vi kommer även i år att ha vår avslutning utomhus för åk 1-2. Avslutningen sker fredagen den 9 juni kl. 11-12 för alla elever.

Jag vill tacka er alla för ett gott samarbete under året.

Hoppas att vi ser fram emot en härlig varm, solig sommar!

Stina Jonsson

Rektor
stina.jonsson@kunskapsskolan.se
Twitter: @Rektorstina

Uppsala 6 mars 2017

Rektorsbrev mars


Äntligen går vi mot ljusare tider. Sportlovet är avklarat och snart närmar sig påsklovet. Det fortsätter att hända roliga saker utöver undervisningen på skolan. Elevkåren genomförde tävling ”Catcher” precis innan sportlovet. Detta har blivit tradition. Själv åkte jag ut direkt, precis som vanligt…

Enkätdags
Nu är det dags för årets stora enkäter på Kunskapsgymnasiet. I elevenkäten har alla möjlighet att berätta för oss vad de tycker om sin skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är viktig information både för oss på skolan och för Kunskapsgymnasiet i stort och resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för dig.

Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Ingen kan se vem som har svarat och inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten börjar kommer varje elev att få ett e-mail med en personlig inloggningslänk till enkäten som du sedan fyller i via internet på valfri tid och plats. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Naturelever - nytt samarbete Åbo Akademi
Vi är mycket glada att meddela att vi from nästa läsår startar ett samarbete med Åbo Akademi. Alla våra elever på naturprogrammet i åk 2 kommer att genomföra sitt gymnasiearbete i samarbete med dem. Eleverna kommer att åka en vecka till Åbo där de har möjlighet att genomföra den laborativa delen av gymnasiearbetet. Arbetet kommer att ske under handledning av forskare och experter på Åbo Akademi. Representanter från Åbo kommer inom kort till skolan för att informera eleverna mer om detta så de kan starta tankeprocessen inför hösten.

Indien - samhällsprogrammet
Eleverna Kristin Mineur och Johanna Orebrand i åk 3 har nu gjort sin resa till Indien. De tyckte att det var en fantastisk upplevelse och tyckte att det var allra roligast med besöken på våra egna skolor. De små eleverna hängde kring dem i klasar! Vill du ta del av deras

upplevelse så kan du se bilder på Kunskapsgymnasiets facebooksida. Nu får vi ser vilka elever som blir dem som åker nästa läsår.

Elevhälsan
Vi har bra bemanning inom elevhälsan på skolan. Elevhälsans primära arbete är att möjliggöra en god lärmiljö för alla elever, oavsett olikheter. Arbetets inriktning är hälsofrämjande och fokuserar i första hand på förebyggande insatser. I elevhälsans verksamhetsområde ingår medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser. I elevhälsoteamet (EHT) ingår rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska samt speciallärare. Möten sker kontinuerligt varje vecka för att följa upp insatser på individ och organisationsnivå. Det finns mycket stöd att få hos elevhälsan. Vill du läsa mer om detta eller hitta kontaktuppgifter så finns det på vår hemsida: www.kunskapsgymnasiet.se/uppsala under fliken ”för elever”.

NCC teknikprogram
Vi har några lediga platser på NCC teknikprogram, vi har inriktningen samhällsbyggande och miljö. Känner du någon som är intresserad av att börja hos oss så be dem ta kontakt. Det går bra att komma på ”provapådag” eller att besöka skolan och få mer information.

Vård- och omsorgsprogrammet
Glädjande nog så har vi så många sökande i förstahandsvalet till Aleris vård- och omsorgsprogram att vi planerar att starta from i höst. Det finns lediga platser, programmet erbjuder en unik möjlighet att utbildas för att direkt få arbete hos Aleris. Tipsa gärna om du vet någon det skulle passa.

Terminstider vårterminen v. 15
Påsklov 24/5
Friskolekampen på Fyrishov 27/5,
5/6 Lov
2/6 Studenten åk 3, utspring kl. 13, övriga elever lov 9/6 Sommaravslutning åk 1-2, kl. 11:30-12:30
Höstterminen startar måndag 21 augusti.


Stina Jonsson
Rektor
stina.jonsson@kunskapsskolan.se
Twitter: @Rektorstina

Uppsala 15 december 2016

Rektorsbrev december

Jullovet med en välförtjänt ledighet och vila närmar sig för alla. När jag ser tillbaka på den termin som gått så känns det som att den gått väldigt snabbt men ändå varit väldigt bra. Jag upplever att vi har god stämning och många positiva och ambitiösa elever på skolan. Vi tog för ett tag sedan emot en grupp besökande rektorer och lärare från Holland. Besökarna var mycket imponerade av våra elever, hur duktiga de var på engelska och artiga! De var också mycket imponerade av hela vår verksamhet. Intresset för vår pedagogiska modell är stort utomlands, därför kommer de och besöker oss. Fler besökare väntas under våren.

Enkät
Vi genomförde för ett par veckor sedan en enkät för att ta reda på elevernas upplevelse av verksamheten just nu. Vi kommer i vår, precis som tidigare år, att genomföra den stora enkäten. Att vi gjorde en kortare enkät redan nu är för att vi vill kartlägga eventuella utvecklingsområden samt se hur vi ligger till i arbetet mot våra prioriterade utvecklingsområden. Valet av områden att prioritera kom fram från fjolårets kvalitetsarbete. Glädjande nog ser vi att vi har mycket hög nöjdhet på nästan alla frågor vi ställt. Eleverna tycker i mycket hög utsträckning att skolan har bra lärare, att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen och att lärarna får dem att tro på sig själva i sitt skolarbete. Eleverna säger att de har stor nytta av PH-samtalen samt att den personlige handledaren ger ett bra stöd kring studierna och studiesituationen. Det känns jättebra tycker vi! Trivseln och tryggheten ligger också på mycket höga nivåer i nöjdhet. Det vi ser att vi behöver lägga mer arbete på att utveckla är hur vi ska hjälpa eleverna att i alla ämnen förstå vad de ska kunna för att nå kunskapskraven. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med att arbeta för ännu tydligare studiefokus i workshop för att skapa bästa möjligheten för lärande.

Business buddies/Business Challenge
På måndagen i vecka 45 träffades elever som studerar på Ekonomiprogrammet och lärare från alla våra skolor i Norrköping. Där gick läsårets första Challenge av stapeln. Ett av våra företag, Studentarmbandet UF, gick vidare till finalen som kommer att vara i Stockholm i februari. Under hösten har några elever deltagit i utbyte inom Business buddies med elever från England, man träffades i Malmö. Till våren åker elever från oss till England.

UF – Ung Företagsamhet åk 1
I år har vi för första gången startat företag i årkurs 1 på Ekonomiprogrammet. Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom två områden – företagsamhet och företagande. Det görs genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande och roligt sätt. Organisationen ger unga en kontakt med näringslivet och företagande. Våra företag Ingår i Kunskapsskolan i Sverige AB Kunskapsgymnasiet Uppsala Dag Hammarskjölds väg 21 752 37 Uppsala kommer att ha en liten julmarknad tisdag 20/12 kl. 12:40-13:55 på skolan. Titta gärna in om du har vägarna förbi.

Indien
I februari ska elever som läser på Samhällsvetenskapligt program på våra Kunskapsgymnasium i Sverige åka till Indien och bland annat besöka Kunskapsskolan i Gurgaon. Innan de åker iväg arrangeras en insamling till välgörenhetsorganisationen Pratham Sweden. Pengarna som samlas in ska överlämnas av eleverna på plats i Indien. Ansvariga för Kunskapsgymnasiet Uppsalas insamling är Kristin Mineur och Johanna Orebrand, de är två av eleverna som ska åka till Indien. Pratham Sweden arbetar för flickors rätt att gå i skolan och få utbildning. Om du vill läsa mer om hur Pratham Sweden jobbar så besök deras hemsida.

Elevkåren
Vår härliga Elevkår arbetar enträget vidare med att skapa en rolig och innehållsrik skoltid för eleverna som går hos oss. Under terminen har det varit fika, filmkväll, Spirit week med utklädningsteman hela veckan och mycket annat. Terminen avslutas tillsammans med ”Julmys” på eftermiddagen den 21 december. Elevkåren gör skolgången till mer än bara plugg. Alla elever som vill kan vara medlemmar.

Vård- och omsorgsprogrammet
Vi fick i fjol tillstånd från Skolinspektionen att starta vård- och omsorgsprogrammet tillsammans med vårdföretaget Aleris. Med Kunskapsgymnasiets pedagogiska modell kombinerat med branschens expertis ska eleverna att få en bred och modern väg in i vårdsektorn och alla dess vägval. Eleven får, förutom högskolebehörighet och kontinuerlig kontakt med yrkeslivet i professionell praktik, chans till sommarjobb, studiebesök utanför Sveriges gränser och arbete direkt efter yrkesexamen. Detta program riktar sig till den som är intresserad av att arbeta med människor, hälsa, ledarskap och vill kunna välja mellan arbete och högre studier. Vi fick tillståndet sent och hann inte sprida informationen om programmet därför startade det inte. Vi planerar nu att starta till nästa höst istället. Känner du någon som vill ni veta mer om detta program så har vi öppet hus den 31 jan kl. 17-19.

Julavslutning och terminstider vårterminen
Sista dagen för terminen är den 21 december. Vi har undervisning enligt schema fram till kl. 14. Avslutningen sker basgruppsvis sist på dagen. Vårterminen startar tisdag den 10 januari enligt schema, vi serverar lunch. v. 8 Sportlov, v. 15 Påsklov 27/5, 5/6 Lov 2/6 Studenten, 9/6 Sommaravslutning åk 1-2 För mer information om läsårstider: se hemsida eller Elevhandboken 16/17.


Nu ser vi fram emot ett långt och härligt jullov! Tack för gott samarbete under terminen. God Jul och Gott Nytt År!

Stina Jonsson
Rektor
stina.jonsson@kunskapsskolan.se
Twitter: @Rektorstina

Uppsala augusti 2016

Rektorsbrev augusti

Nu välkomnar vi gamla som nya elever tillbaka till skolan. Hoppas ni njutit av en härlig ledighet och är laddade för ett nytt läsår. Det är i alla fall vi! Vi har några spännande projekt framför oss. I år har vi bl. a fokus på att utveckla verksamheten i workshop för att kunna ge bästa möjliga ämnesundervisning även där.

Alla lärare kommer också att delta i läslyftet för att bli ännu bättre på att arbeta med att utveckla språket i alla ämnen. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik framtagen av Skolverket. Vi har tjuvstartat med detta och hade en mycket inspirerande och lärorik upptakt i förra veckan.

Organisationsförändring
Vi har gjort förändringar i vår organisation för att bättre kunna stödja och följa upp alla elevers kunskapsutveckling. Vi kommer from hösten att ha tre arbetslag för lärarna, ett för varje årskurs. I varje arbetslag har vi en arbetslagsledare, i åk 1 Carl-Henrik Elenström, åk 2 Per-Johan Blomberg och i åk 3 Andreas Johannesson.

Har du frågor så tag kontakt med din årskurs arbetslagsledare. Den nya arbetslagsorganisationen har gjort att Sofia Sundberg bytt arbetslag till åk 1. Hon kommer att fortsätta att undervisa i svenska i åk 3, men kommer att vara personlig handledare i åk 1. Sofia ersätts i åk 3 av Jordan Mathes, ny lärare på skolan som kommer att undervisa i engelska och spanska samt Jessica Johansson som undervisar i spanska. I arbetslag 3 har vi också nyanställt Camelia Hagfeldt, Camelia ersätter Martina Austad som avslutade sin anställning hos oss i juni.

Nya program
Nytt på skolan är att vi startar språkintroduktion för nyanlända elever. Ansvarig för detta kommer Sara Jonsson att vara. Sara är nyanställd på skolan. Nyhet för i höst är också att vi startar NCC teknikprogram. Vi har 15 platser som alla är fyllda och vi har dessutom kö. Vi har många elever som vill börja hos oss. Vi har även kö till ekonomiprogrammet, det tycker vi känns kul!

Workshop
Vi har gjort om i lokalerna för att kunna ha en bättre fördelning av lokalytan under workshop. Workshopen ligger i år efter lunch och vi kommer att ha tre workshopar, en för matematik och naturvetenskap, en för språk och en för samhällsämnen och ekonomi.

 

Alla elever kommer att skriva planeringar för workshoptiden som kopplar till det arbete som sker på kommunikationspass, laborationer och föreläsningar. Man ska sitta i rätt ämnesworkshop och arbeta för det är där som lärarna kan ge det bästa stödet. Vårt mål med detta är att skapa bättre fokus på arbete under workshoptiden för att alla elever ska ha bättre möjligheter att nå sina målsättningar.

CSN
Vi vill påminna om vikten av närvaro i skolan för att få behålla sitt studiebidrag från CSN. Vi har månatliga uppföljningar av närvaron och följer CSN:s direktiv kring vilken frånvaro som är acceptabel för att få behålla sitt bidrag. Självklart kan det finnas giltiga skäl till att någon gång behöva frånvara från skolan men då måste frånvaron vara anmäld. Vi vet att elever med hög närvaro i skolan lyckas allra bäst med sina studier.

Elevhandboken
Första veckan kommer alla att få ta del av “Elevhandboken” där finns information om skolan som är viktig att känna till samt kontaktuppgifter till alla medarbetare. Där finns också kalendarium för detta läsår och läsårstider för läsåret 17/18 för den intresserade och mycket mer. Detta kommer också att publiceras på vår hemsida.

Skolstart
Onsdag 17 augusti kl. 10:00 Åk 1, kl. 10:30 åk 2-3. Vi serverar lunch och dagen beräknas sluta ca kl. 13. Torsdag 18 augusti kommer åk 1 och 2 åka på teambuilding till Alnäs, mer information kommer från lärarna. På fredag den 19 augusti arrangerar elevkåren ”Kickin”. Ordinarie schema startar måndag 22 augusti.

Läsårstider 16-17
17/8 Skolstart
30/9 Studiedag
v. 44 Höstlov
21/12 Julavslutning kl. 16:00-17:00
10/1 Skolstart
v. 8 Sportlov
v. 15 Påsklov 27/5,
5/6 Lov
2/6 Studenten
9/6 Sommaravslutning

Jag ser fram emot ett gott samarbete under året. Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Med vänlig hälsning,
Stina Jonsson

Uppsala juni 2016

Rektorsbrev juni

Terminen närmar sig sitt slut och ännu ett läsår är förbi. Mycket roligt har hänt under året, men nu ser vi fram emot ett långt härligt sommarlov med mycket sol, värme och vila. Idag har vi sagt hejdå till alla våra studenter i åk 3 som för sista gången sprungit ut från skolan.

Antagningsläget inför hösten
Samtidigt som vi ser fram emot sommar och semester så ser vi med spänning fram emot den höst som kommer. Vi har dubbelt så många elever som förra året som valt vår skola i första hand och ska börja hos oss i augusti. Vi startar också det nya programmet NCC Teknik. Det känns väldigt roligt och våra förberedelser har redan startat.

Enkäterna
Resultaten från årets enkäter är klara och vi kan konstatera att vi ser fortsatt nöjdhet i elevenkäten. Våra resultat som presenteras här innefattar de elever som svarat 4 eller 5 på en femgradig skala. Vi har i år haft fokus för lärarna på att utveckla undervisningen via användandet av digitala verktyg. Vi känner oss mycket glada för att vi ser att eleverna i hög grad (81%) tycker att lärarna använder IT och digital teknik i undervisningen. De skattar också högt att vår skola ligger långt fram när det gäller användandet av digitala verktyg i skolarbetet.

Eleverna upplever i stor utsträckning att det är bra stämning på skolan och att alla behandlar varandra med respekt. Resultaten på flera lärarrelaterade frågor, t ex min personliga handledare verkar tycka om att vara lärare ligger kvar på hög nivå (86%). Upplevelsen att den personlige handledaren får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete har ökat med 3%- enheter till 83%. Min personlige handledare ger mig ett bra stöd kring mina studier (83%).

Det vi inte känner oss nöjda med är elevernas upplevda studiero. Vi har under året arbetat med att utveckla förutsättningarna för lärande i workshop, där tycker vi dock att vi har arbete kvar att göra. Vi kommer att kartlägga och fördela om ytorna under workshoptid för att skapa tydliga zoner för de olika ämnena som vi bemannar med rätt lärare. Vi kommer att arbeta med att eleverna har en bra planering för tiden.

Enkäterna innehåller väldigt många frågor. Jag och medarbetarna på skolan har påbörjat vår analys av resultaten. Analysen ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i höstens rektorsbrev och berättar mer om hur vi tänker arbeta med våra förbättringsområden.


Medarbetarförändringar och organisation
Vi är glada för att kunna meddela att Maria Blom som tidigare arbetat hos oss som lärare i matematik och fysik kommer tillbaka till skolan i augusti. Maria kommer att ha ansvar för fysikundervisningen på skolan. Hon kommer att tjänstgöra 100% och tillhöra arbetslaget som arbetar med åk 1. Vi har i år haft två arbetslag på skolan, åk 1-2 och åk 3. Till nästa läsår gör vi om det så att vi har ett arbetslag för varje årskurs. Vi tror det blir bra för uppföljningen av alla elevers resultat så att vi kan stödja dem på bästa sätt. Vår speciallärare Maria Szabo kommer tillbaka från sin föräldraledighet from augusti, Lisa Kjellin, vår kurator är också tillbaka från föräldraledighet. Anders Jonsson Arodén, svensk- och engelsklärare på skolan, slutar hos oss. Han går vidare till nya lärarutmaningar i Stockholm.

Sommaravslutning
Torsdag 9 juni är det avslutning. Samling i basgrupperna kl. 11.30. Sen avslutar vi gemensamt på baksidan av skolan med en traditionsenlig ceremoni. Vi är klara senast kl. 13. Därefter är det sommarlov!

Läsårstider 16-17 17/8
Skolstart: åk 1 kl. 10-13, åk 2-3 10-13
30/9 Studiedag
v. 44 Höstlov
21/12 Julavslutning kl. 16:00-17:00
10/1 Skolstart: åk 7 kl. 9-13, åk 8-9 10-13:30
v. 8 Sportlov
v. 15 Påsklov 27/5,
5/6 Lov
9/6 Sommaravslutning

Jag vill tacka er alla för ett gott samarbete under året. Ha en härlig varm, solig sommar!
Stina Jonsson
Rektor,
stina.jonsson@kunskapsgymnasiet.se

Uppsala 25 september 2015

Rektorsbrev september

Skolstarten känns redan avlägsen. Vi har haft en mycket bra start på terminen. Stämningen är redan på topp och eleverna har kommit igång bra med sitt arbete.

Programkickoff
I förra veckan hade vi programkickoff för alla elever i åk 1. Samhällsvetarna var i Uppsala, naturvetarna i Västerås och ekonomerna i Stockholm. För samhällsvetarna var det visning av "Vita bussen" vid Uppsala slott. Det är en av de bussar som frigivna koncentrationsläger­fångar kördes till Sverige i under Andra världskrigets slut. Man fick också prova på rollspelet "Minister för en dag" på Fredsmuséet. Ekonomerna besökte Investor och PwC. På båda företagen fick eleverna information om vad de arbetar med och fick också veta hur man kan ta sig till dem som anställd och lite allmänna karriärtips. På Investor erhölls också mer specifik information om hur de arbetar som delägare i Kunskapsskolan. För naturvetarna var det besök på Oljeön i Ängelsberg. Oljeön är världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. De gjorde också ett besök på Expectrum. Expectrum har fokus på näringslivsutveckling och kompetensförsörjning inom teknikområdet.

Nya program
Vi har sökt och fått tillstånd från Skolinspektionen att starta teknikprogrammet i samarbete med NCC. Inriktningarna kommer att vara samhällsbyggnad och miljö samt teknikvetenskap. Programmet ska ha fokus på teknik, byggnation och miljö. Man kommer som elev att ha praktikveckor på NCC och få ta del av studieresor för att besöka verkliga byggprojekt. Man kommer att arbeta med riktiga case och NCCs experter. Man kan välja att gå tre eller fyra år och har stora möjligheter till jobb direkt efter studenten.

Vi har också sökt och fått tillstånd för att starta vård- och omsorgsprogrammet tillsammans med vårdföretaget Aleris. Med Kunskapsskolans unika arbetssätt kombinerat med branschens expertis kommer eleverna att få en bred och modern väg in i vårdsektorn och alla dess vägval. Eleven får, förutom högskolebehörighet och kontinuerlig kontakt med yrkeslivet i professionell praktik, chans till sommarjobb, studiebesök utanför Sveriges gränser och arbete direkt efter yrkesexamen. Detta program riktar sig till den som är intresserad av att arbeta med människor, hälsa, ledarskap och vill kunna välja mellan arbete och högre studier.

Information från CSN
Om en elev är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. All otillåten frånvaro räknas som skolk. Från och med den 1 januari 2012 ska skolan rapportera till CSN om en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om eleven exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det. Tidigare har en elev kunnat vara borta cirka 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkats. Samhällets syn på skolk har förändrats och skollagen har skärpts när det gäller otillåten frånvaro. I dag uppmanas skolorna att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månad. Tidsgränsen grundar

sig på ett antal beslut från Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Om en elev är sjuk ofta eller längre än en vecka så kommer skolan att boka in träff med representant för elevhälsan och begära in ett läkarintyg. Lämnar eleven inte in något läkarintyg, påverkar det om frånvaron bedöms som tillåten eller otillåten. Vi gör sammanställning av närvaron en gång per månad. Elever med större frånvaro än ovan redovisade kommer att uppmärksammas på detta och få en skriftlig varning om att studiebidraget kan komma att dras in om inte närvaron förbättras. Den skriftliga varningen delges även vårdnadshavare då eleven är under 18 år. Vi kommer under året att arbeta för att främja närvaro. Vi vet att elever med god skolnärvaro lyckas bäst. Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om eleven skolkar. Om eleven har inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förloras det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Samtycke
Då elev fyller 18 år så blir den myndig. Då upphör vår rätt att informera föräldrar om elevs skolsituation. Vi vet att det finns elever som trots att de fyllt 18 år kan ha behov av visst stöd hemifrån. Vi har en blankett där eleven ger samtycke till att föräldrar kontaktas även efter 18- årsdagen. Ta upp detta med den personlige handledaren på utvecklingssamtalet om så önskas.

Nya elever
Vi har fortfarande möjlighet att ta emot några fler elever på skolan. Känner du någon som är intresserad av att börja hos oss nu, be den ta kontakt med mig. För elever som vill besöka skolan för att kanske börja nästa läsår så har vi öppet hus den 19 och 25 november kl. 18-20. Vi finns också med på gymnasiemässan på Fyrishov den 12 november.

Hemsidan
Vi håller på och fyller vår nya hemsida med information. Gå gärna in och titta på www.kunskapsgymnasiet.se/uppsala. Sidan uppdateras löpande.

Läsårstider

Studiedag: 28/9                                        Terminsstart vt: 11/1

Hemstudiedag: 14/10                               Sportlov: vecka 8

Höstlov: vecka 44                                    Påsklov: vecka 13

Julavslutning: 18/12                                 Studenten: 3/6, utspring kl. 13 Sommaravslutning: 9/6

Vänliga hälsningar,

stina.jonsson@kunskapsgymnasiet.se

Uppsala 18 augusti 2015

Rektorsbrev augusti

Nu välkomnar vi gamla som nya elever tillbaka till skolan. Hoppas ni njutit av en härlig ledighet och är laddade för ett nytt läsår. Det är i alla fall vi! Vi har några spännande projekt framför oss såsom utvecklandet av användandet av digitala verktyg tillsammans med eleverna på skolan. Vi har tjuvstartat med detta och hade en mycket inspirerande och lärorik upptakt i början av augusti. Vårt mål är att öka användandet av digitala verktyg som det pedagogiska hjälpmedel det kan vara för samtliga elever.

Slutbetyg åk 3
Våra elever som slutade i våras kämpade in i det sista för att nå så goda studieresultat som möjligt. Glädjande är att 100% av de elever som slutade klarade gymnasieexamen. På ekonomiprogrammet nådde eleverna en betygspoäng om 14,1, på Naturvetenskapsprogrammet 15,8 och på samhällsvetenskapliga programmet 15,7.

Prioriterade områden
Som jag skrev inledningsvis så kommer vi att arbeta med utvecklingen av hur vi använder digitala verktyg i undervisningen. Ett annat prioriterat område är att arbeta med att tydliggöra elevers kunskaper och utveckla återkopplingen till elever kring eget aktuellt läge i respektive kurs eleven läser. Detta kommer att ske i samverkan mellan eleven, ämnesläraren och den personlige handledaren. Vårdnadshavare kan följa elevens kunskapsutveckling via EDS, vårt elevdokumentationssystem. För att gå in i EDS så ber man eleven logga in, eller att man får inloggningsuppgifterna, och tar del av den dokumentation som finns. Finns det otydligheter så kontakta den personlige handledaren eller ämnesläraren.

Gymnasiearbetet
På alla högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål. På gymnasiearbetet kan eleven få betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt.

Nu är vi inne på det tredje året med att genomföra gymnasiearbetet. Vi har dragit en del lärdomar de första åren vi arbetat med detta och det är bland annat att vi kommer att ha ett tidigare kursslut just för den kursen. Anledningen är att man som elev har rätt att göra om arbetet en gång ifall man får ett F vid första tillfället. För att tid ska finnas för det så har vi bestämt att kursslut ligger v.7.

Den personlige handledaren kommer att ha kontinuerlig uppföljning veckovis för att se att gymnasiearbetet pågår som planerat.

Medarbetarförändringar
Maria Blom slutade sin tjänst på skolan i juni. Hoda Kasim Malla kommer att vara tjänstledig under höstterminen. Nya på skolan är Nanna Ekstrand, lärare i kemi och matematik. Ingela Glansholm kommer att undervisa i fysik och Daniel Henriksson kommer att ha engelska och historia.

Elevhälsoteam
På skolan har vi ett elevhälsoteam bestående av mig själv, speciallärare Maria Szabo, kurator Johanna Forsberg, studie- och yrkesvägledare Elin Granat samt skolsköterska Susanne Nordberg Alm. Vid behov konsulterar vi psykolog och skolläkare. Våra kontaktuppgifter kommer inom kort att publiceras på vår nya hemsida. Önskar ni komma i kontakt med elevhälsan så går det att kontakta mig tills vidare. Elevhälsoteamet arbetar för att främja elevers närvaro på skolan och följer upp att elever mår bra och lyckas med sina studier. Vi arbetar stödjande för lärare för att de ska kunna stödja sina elever och direkt med elever.

Läsårstider
Möte för vårdnadshavare åk 1: 26 augusti kl. 18-19.30 Studiedag: 28/9
Hemstudiedag: 14/10 Julavslutning: 18/12 Terminsstart vt: 11/1 Studenten: 3/6, utspring kl. 13 Sommaravslutning: 9/6 Höstlov: vecka 44
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 13

För ytterligare information, se vår hemsida, www.kunskapsgymnasiet.se/uppsala

Jag ser fram emot ett gott samarbete under året! Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller synpunkter!
 
stina.jonsson@kunskapsskolan.se 08-51008182, 0733-137145

Vanliga frågor

Varför kan jag inte söka ett program direkt på sidan?

Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. I några kommuner söker man gymnasium på nätet och i andra på en blankett.

Vad erbjuder Kunskapsgymnasiet mig?

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver gymnasier, grundskolor och vuxenutbildning under namnen Kunskapsgymnasiet, Kunskapsskolan och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 7 gymnasieskolorna och 29 grundskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kunskapsskolan

Om företaget

Våra grundskolor

Jobba hos oss

Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.